Kjøps & medlemsvilkår

Generelle vilkår for medlemskap i MAKERSPACE NORWAY
Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskap i MAKERSPACE NORWAY fra og med 20.07.2016.

Makerspace Norway medlemskapsavtale

Les vilkårene nøye. Vi prøver å holde oss unna vanskelig språk, slik at alle kan med letthet vite hva våre medlemmer kan forvente av oss, og hva vi forventer av våre medlemmer.
Er det noe du lurer på, er det bare å sende oss en epost!

Takk for at du velger å være medlem i Makerspace Norway AS. («MAKERSPACE») Makerspace er etablert for å tilby hyggelige folk som deg en mulighet til å lage, designe og utvikle dine idéer, via bruk av verktøy og ekspertise Makerspace har i sine lokaler.

Ved å godkjenne følgende avtale, blir du medlem i Makerspace, og aksepterer følgende vilkår:

Refusjon:

Som kursdeltaker aksepterer du at kurs med ubegrenset påmeldingsantall kan refunderes i sin helhet dersom du kansellerer din deltakelse før kursets oppstart. Ved kurs med begrenset deltakerantall,  aksepterer du at det kan forekomme et ikke-refunderbart depositumsbeløp, inkludert i den totale pris (normalt 40%, kan variere avhengig av kurstype) Du forplikter deg til å kansellere deltakelsen minst 72 timer før kursets oppstart. Ved kansellering etter den nevnte fristen, refunderes beløpet minus depositum.
Makerspace Norway vil etter beste evne gjøre de gjeldende refusjonsvilkår tilgjengelig ved kurspåmelding, slik at du enkelt kan se dine rettigheter.

Refusjon for medlemskapskontigentet er ikke tilgjengelig etter medlemskapets oppstart. Dersom det foreligger alvorlige hindringer for deltakelse, er Makerspace Norway villig til å forhandle med det enkelte Medlem om en potensiell løsning.

Medlemskap

Som medlem aksepterer du at Makerspace lisensierer bruk av arbeidslokaler, verktøy og utstyr (kollektivt referert til «VERKTØY») til deg, gitt at du som bruker innehar nødvendige kvalifikasjoner for bruk av disse. Makerspace vil, etter beste evne, sørge for at verktøy og tilgang til lokalene er i god, fungerende stand i de normale åpningstidene. Makerspace gir dog ingen lovnad om at samtlige verktøy eller tilgang er tilgjengelig til enhver tid, og tar forbehold om reparasjonstid, anskaffelsestid, osv. Makerspace kan til enhver tid endre de tilgjengelige verktøy ved eget ønske og uten forvarsel.

Ditt medlemskapskontigent er betalelig i henhold til de seneste Makerspace-vilkår og prosedyrer. Makerspace reserverer til enhver tid retten til å endre, legge til eller fjerne gjeldende vilkår en eller flere ganger, under eget initiativ og ønske.

Dine forpliktelser

Du forplikter deg til å bruke verktøy og lokaler tilhørende Makerspace i samsvar med de gjeldende retningslinjer og prosedyrer (verkstedsregler, Kardemommeloven, god skikk og bruk, o.l.). Verktøyene er delt mellom medlemmer, og du forplikter deg til å utvise varsomhet, samt holde verktøy og lokaler du benytter, rene og ryddige. Du forplikter deg til å unngå skade på ovennevnte, samt urimelig slitasje (bedømt av Makerspace). Du forplikter deg også til å frastå å forstyrre  i)et annet Medlems bruk av  verktøy, ii) andre Medlemmers, eller ansattes bruk av lokalene. Du forplikter deg til kun å bruke verktøy du er kvalifisert til å betjene.

Kvalifisert bruk av verktøy

Makerspace vil opprettholde en skriftlig oversikt av verktøy du er kvalifisert til å betjene, i henhold til gjeldende sikkerhetsregler. Du forplikter deg til ikke å benytte verktøy som ikke er på din godkjente liste, selv om du mener at du har mottatt muntlig godkjenning. Du forplikter deg også til å, til enhver tid, gjøre deg kjent med, og følge de aktuelle retningslinjer for bruk av aktuelle verktøy. Makerspace vil opprettholde disse lett tilgjengelig, og forbeholder retten til å oppdatere disse etter behov.

Egen risiko

Tilgang til lokalene, samt bruk av ethvert verktøy er basert på din frie vilje og beslutning. Du aksepterer å ikke bruke noe verktøy du ikke har trening eller kvalifikasjon til å benytte. Makerspace bærer intet ansvar ved bruken av ethvert verktøy, tilgangen til lokalene, eller enhver skade på materiell eller legeme som et resultat av ovennevnte aktivitet.

Makerspace er ikke utvikler, og bærer intet ansvar ved eventuelle sofware-feil ved programvare tilknyttet relevante verktøy.

Avslutning av medlemskap

Ved Makerspaces initiativ:

Makerspace kan til enhver tid avslutte avtalen dersom du:

(a) bryter Makerspace-vilkår

(b) bryter ett eller flere av forpliktelsene i denne avtalen

(c) forstyrrer eller viser manglende respekt for andre medlemmers eller de ansatter bruk av verktøy eller lokaler

(d) utsetter deg selv, andre medlemmer, ansatte, besøkende, eller lokalene i fare

(e) tillater ditt medlemskap å utløpe som følge av manglende betaling av medlemskap eller avtalt kjøp av materiell, eller kurs du har meldt deg på, i overenstemmelse med gjeldende vilkår

Dersom avtalen brytes, vil Makerspace ikke være forpliktet til å refundere innbetalte eller utestående beløp ved avtalens avslutning. Alle rettighterer eller krav tilhørende makerspace forblir gjeldende.

Ved ditt initiativ:

Du kan avslutte denne avtalen ved å sende en epost til info@makerspacenorway.no.  Oppsigelsen skal leveres senest en måned fra første månedskifte etter at oppsigelsen er mottatt.

Publisitetsrettigheter

Siden Makerspace er et åpent miljø med deling  og samarbeid som kjernekonsepter, er det mulig at ditt produkt blir avbildet.
Du tilkjenner Makerspace å fotografere, utføre videoopptak av, samt omtale dine produkter, designs og kreasjoner, samt retten til å bruke, kopiere, publisere og distribuere det genererte materiellet i samtlige formater, til samtlige typer bruk, ved Makerspaces eget skjønn. Foto- video- eller lydinnspillinger kan brukes til følgende: konferansepresentasjoner, i utdanningsøyemed eller kursing, informasjonspresentasjoner, utdanningsrelaterte bruksområder, bannere, reklamemateriell, samt annen lignende bruk.

Dersom du er et bedriftsmedlem, kan du inngå en Fortrolighetsavtale med Makerspace. Dersom du ikke ønsker at avbildninger av ditt produkt benyttes til fremmelse av Makerspace, utdanning eller annen bruk, er du pliktig til å ta nødvendige steg for å beskytte denne, samt si ifra til en Makerspace-representant.

Kort fortalt, vi kommer til å ta bilder av verkstedene, kule produkter og slikt. Dette vil vi bruke til å spre budskapet om Makers og Makerkulturen, og om oss. Ønsker du ikke ha dine produkter benyttet til dette, er det bare å si ifra til oss. Vi tar ikke bildet av spesifikke personer uten å spørre om lov først, heller.

Ved å inngå medlemskap, vedkjenner du at du har gjort deg kjent med og samtykker med samtlige elementer av denne avtalen, og at du ikke regner med andre garantier og lovnader utover de som er nevnt i denne avtalen.

1. Generelt
1.1. Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap i MAKERSPACE NORWAY mellom den person («Medlemmet»)
som er navngitt i avtalen og MAKERSPACE NORWAY. Avtalen med MAKERSPACE NORWAY består av Vilkårene og Medlemsavtalen
(til sammen «Medlemsavtalen»). I tillegg til Medlemsavtalen vil enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester
og tilbud. Slike særskilte vilkår er tilgjengelig på nærmeste MAKERSPACE NORWAY og på MAKERSPACE NORWAY sin nettside
(www.makerspacenorway.no).

1.2. MAKERSPACE NORWAY forbeholder seg retten til å endre Vilkårene iht. punkt 6.

2. Medlemskap i MAKERSPACE NORWAY
2.1. Medlemskap i MAKERSPACE NORWAY kan søkes av myndige personer som: 2.1.1.Ikke skylder penger til MAKERSPACE NORWAY
for tidligere medlemskap 2.1.2.Har en god allmenntilstand.
2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med MAKERSPACE NORWAY dersom foresatte inngår avtale
på vegne av vedkommende og den foresatte står som betaler for medlemskapet.
2.3. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen, og for den periode som Medlemmet
har bundet seg til i Medlemsavtalen. Etter bindingsperiodens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold.
2.4. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.
2.5. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å benytte verkstedene ved ett eller flere MAKERSPACE NORWAY-sentre slik det fremgår av
Medlemsavtalen, og til å benytte seg av MAKERSPACE NORWAY sine til enhver tid gjeldende tilbud av arbeidsmuligheter
og tjenester. Særskilte vilkår gjelder for visse tjenester og tilbud.
2.6. Omfanget av MAKERSPACE NORWAY sine ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremkommer av MAKERSPACE NORWAY
sine til enhver tid gjeldende beskrivelser og tilhørende prisliste på www.makerspacenorway.no.
2.7. Medlemmet kan i bindingsperioden oppgradere sitt medlemskap i samsvar med MAKERSPACE NORWAY sine til
enhver tid gjeldende tilbud for ulike medlemskap. Etter bindingsperiodens utløp kan Medlemmet også velge
å nedgradere medlemskapet. Skjer oppgradering av medlemskapet under eventuell bindingsperiode,
og månedlig medlemsavgift er betalt på forskudd, skal Medlemmet betale differansen mellom månedlig
medlemsavgift for det tidligere og det nye nivået.
2.8. MAKERSPACE NORWAY kan ikke alltid garantere plass på Medlemmets valg av aktiviteter, tjenester eller
tilbud der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.
2.9. MAKERSPACE NORWAY kan tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel samt
holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager og lignende.
2.11. Medlemmer som har bedriftsavtale
Medlemmer som er registrert med en rabattert eller sponset bedriftsavtale har rett til rabattert pris så lenge
Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle MAKERSPACE NORWAY dersom retten til rabattert
medlemskap opphører. For medlemmer med et sponset medlemskap er det bedriftens ansvar å varsle MAKERSPACE NORWAY ved endring av Medlemmets rett til spons av medlemskap.
Videre plikter MAKERSPACE NORWAY å varsle medlemmet skriftlig om at spons av medlemskap opphører med minimum
to (2) måneders varsel. Medlemskapet løper videre som en privat avtale i henhold til gjeldende
medlemskapspriser frem til Medlemmet selv endrer eller avslutter sitt medlemskap. Ved opphør av spons
vil Medlemmet selv bli fakturert for medlemsavgiften i sin helhet.

3. Betaling av medlemskap
3.1. Medlemmet, eller annen person som i Medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet,
skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. MAKERSPACE NORWAY sin gjeldende prisliste.
3.2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, med unntak av ved oppstart hvor
særskilte vilkår gjelder.
3.3. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingsperioden. Endring av månedlig
medlemsavgift gjelder først etter utgangen av bindingsperioden, med mindre Medlemmet selv endrer
medlemskapstype, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på månedlig medlemsavgift endres.
3.4. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom:
3.4.1. Medlemskapet er bekreftet fryst iht. avtale.
3.4.2. MAKERSPACE NORWAY har sagt opp Medlemsavtalen iht. punkt 6
3.4.3. Verkstedet Medlemmet vanligvis benytter, på grunn av omstendigheter som angis i punkt 6,
ikke er tilgjengelig for bruk og MAKERSPACE NORWAY ikke kan tilby Medlemmet tilgang til annet verksted eller
annen kompensasjon.
3.5. Medlemmet er ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk av
månedlig medlemsavgift til MAKERSPACE NORWAY samt sørge for at betaling av månedlig medlemsavgift utføres innen
betalingsfristens utløp.
3.6. Dersom Medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel med ny betalingsfrist.
Ved forsinket betaling kan MAKERSPACE NORWAY kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om
renter ved forsinket betaling m.fl.
3.7. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes
ved betaling. Dersom Medlemmet likevel velger å betale direkte til MAKERSPACE NORWAY, kan MAKERSPACE NORWAY bruke denne
innbetalingen til å dekke et annet krav.

4. Medlemmets ansvar
4.1. Medlemmet plikter å:
4.1.1. Gjøre seg kjent med og følge MAKERSPACE NORWAY sine til enhver tid gjeldende sikkerhets- og trivselsregler.
Disse finnes tilgjengelig på www.makerspacenorway.no samt på nærmeste MAKERSPACE NORWAY.
4.1.2. Ikke bruke narkotika. MAKERSPACE NORWAY
kan i samarbeid med politiet kunne gjennomføre dopingkontroll ved begrunnet mistanke. Bruk av
narkotika er kriminalisert, og kan bli politianmeldt.
4.1.3. Informere MAKERSPACE NORWAY om forhold som gir rett på eller endrer Medlemmets rett til rabatt på månedlig
medlemsavgift eller annen medlemsfordel. MAKERSPACE NORWAY vil kunne kreve at medlemmet fremviser
dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatt på månedlig medlemsavgift eller annen medlemsfordel.
4.1.4. Informere MAKERSPACE NORWAY om endringer i opplysninger for betaling av månedlig medlemsavgift, som f.eks.
navn, kontonummer og adresse.
MAKERSPACE NORWAY vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.
4.2. Medlemmet får tildelt et medlemskort i MAKERSPACE NORWAY. Dette skal fremvises for adgangskontroll og av
sikkerhetshensyn. Medlemskortet er MAKERSPACE NORWAY sin eiendom og disponeres personlig av Medlemmet.
Kortet kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare kortet på en betryggende
måte slik at det ikke blir misbrukt av andre. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til
MAKERSPACE NORWAY.
4.2.1. Ved tap eller skade av medlemskort vil MAKERSPACE NORWAY sperre medlemskortet og utlevere et nytt.
For utlevering av nytt medlemskort må Medlemmet betale MAKERSPACE NORWAY et gebyr iht. MAKERSPACE NORWAY sin
gjeldende prisliste.
5. Informasjon og beskjeder
5.1. MAKERSPACE NORWAY sender informasjon til medlemmer til den private postadressen eller e- postadressen
medlemmet har oppgitt til MAKERSPACE NORWAY. Medlemmet er ansvarlig for å informere MAKERSPACE NORWAY om endring
av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og lignende).
5.2. Meldinger fra Medlemmet som gjelder endringer i Medlemsavtalen bør gjøres skriftlig til MAKERSPACE NORWAY via
brev, e-post eller ved oppmøte på et MAKERSPACE NORWAY-senter. Kontaktinformasjon til MAKERSPACE NORWAY er tilgjengelig
på MAKERSPACE NORWAY sin nettside (www.makerspacenorway.no).

6. MAKERSPACE NORWAY har rett til å gjøre endringer i månedlig medlemsavgift, avgifter og Vilkårene. Ved endringer MAKERSPACE NORWAY antar vil være av en viss betydning og til ugunst for Medlemmet, vil Medlemmet bli varslet senest en (1) måned før endringen trer i kraft. Vedtar MAKERSPACE NORWAY betydelige endringer som negativt påvirker og som ikke er til åpenbar fordel for Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingsperioden for Medlemsavtalen ikke har utløpt.

6.1. Oppsigelsen i henhold til dette punkt bør skje skriftlig via e-post eller brev og skal være MAKERSPACE NORWAY i hende innen to (2) uker før endringen iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringene senest en (1) måned før endringene var planlagt iverksatt.
6.2. Medlemsavtalen avsluttes etter at MAKERSPACE NORWAY har mottatt oppsigelsen. Medlemmet skal motta en skriftlig bekreftelse fra MAKERSPACE NORWAY via e-post eller brev.
6.3. MAKERSPACE NORWAY belaster i slike tilfeller Medlemmet siste månedlig avgift i måneden før endring trer i kraft. Dersom oppsigelsen pga. overnevnte omstendigheter skjer innen bindingsperiodens utløp, vil MAKERSPACE NORWAY refundere eventuelle forskuddsbetalte deler av månedsavgiften, med fradrag av utgifter.
6.4. MAKERSPACE NORWAY har rett til å sperre Medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:
6.4.1. Brudd på betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter som på tross av inkassovarsel eller andre varsler ikke er betalt.
6.4.2. Brudd på MAKERSPACE NORWAY Sikkerhets- eller Trivselsregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av MAKERSPACE NORWAY.
7. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.
7.1. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til MAKERSPACE NORWAY innen 14 dager etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettlovens § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor et MAKERSPACE NORWAY-lokale.
7.2. Medlemmer som, på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor Medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan ved skriftlig melding til MAKERSPACE NORWAY søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingsperioden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker fra tidspunktet MAKERSPACE NORWAY har mottatt denne. Det at Medlemmet over en lengre periode av ulike årsaker ikke har benyttet sitt medlemskap, skal ikke være å anse som grunn til oppsigelse etter dette punkt.
8. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri
8.1. Ved oppbevaring av personlige eiendeler i lokalene, må MAKERSPACE NORWAY-medlemmer benytte skap med egen lås.
8.2. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene i MAKERSPACE NORWAY-lokaler etter tidspunkt for ordinær stenging, har MAKERSPACE NORWAY rett til å bryte opp Medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Om Medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, har MAKERSPACE NORWAY etter eget valg rett til å kaste disse.
8.3. MAKERSPACE NORWAY er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til et MAKERSPACE NORWAY-lokale, med unntak av de tilfellene der MAKERSPACE NORWAY kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.